Laatste nieuws:

9 juni 2016 10:10

Veldonderzoek kabeltracés windparken voor Zuid-Hollandse kust

Tennet is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de aansluiting van de geplande windparken 'Hollandse Kust (zuid)', voor de kust van Zuid-Holland.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Tennet sluit deze windparken van 2018 tot en met 2021 aan op het landelijk hoogspanningsnet. De gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.

Voorbereidingen

Doordat Tennet is aangewezen als netbeheerder op zee, kan er ruim voor de tenders voor de windmolenparken gestart worden met de voorbereidingen. Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore NL bij Tennet: “Om de doelen van het Energieakkoord te halen is het belangrijk dat we nu alle mogelijke voorbereidingen treffen. Als na de zomer bekend is welk tracéalternatief de voorkeur heeft, hebben we onze tijd hard nodig, voor we daadwerkelijk overgaan tot het aanleggen van de netverbinding. Vandaar dat we nu al starten met het veldonderzoek.”

Veldonderzoeken

De veldonderzoeken op land worden uitgevoerd door Tauw. Tauw onderzoekt onder meer de samenstelling, kwaliteit en gedrag van de bodem. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van de verbinding en vinden naar verwachting plaats in de maanden juli en augustus van dit jaar. Het zijn dus geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verbinding.

Elroy Houthuijzen-Diaz Chavez, projectleider bij Tauw: “Voor ons is het belangrijk dat de omgeving geen hinder ondervindt van onze werkzaamheden. Door onze ruime ervaring kunnen we de veldonderzoeken zorgvuldig, snel en flexibel uitvoeren. We kijken ernaar uit om binnen dit project met slimme meet- en inspectiewerkzaamheden bij te dragen aan duurzame oplossingen voor een betere leefomgeving.”

Keuze

Naar verwachting zullen de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu na de zomer een keuze maken voor het voorkeursalternatief van het kabeltracé, waarna er gewerkt wordt aan het ontwerp inpassingsplan en de aanvraag van de benodigde vergunningen. Vermoedelijk worden de ontwerp besluiten medio 2017 gepubliceerd. De aanleg van de aansluiting start naar verwachting vanaf 2018.

3,5 miljoen huishoudens

Tennet zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. Eén van beide verbindingen ligt in een strook die nog niet is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. De realisatie van die 700 MW verbinding (platform en bijbehorende kabels) is daarmee afhankelijk van Rijksstructuurvisie windenergie op zee.

Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb