Laatste nieuws:

30 mei 2016 12:12

Wageningen sluit zich aan bij 3 TU's

Wageningen Universiteit sluit zich aan bij het samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Nederland (3TU.Federatie). Hiermee verandert de naam vanaf vandaag in 4TU.Federatie of kortweg 4TU en wordt de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder uitgebreid.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

De vier universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen gaan meer gezamenlijk optrekken, onder meer om de interactie met het bedrijfsleven verder te versterken. Met de toetreding van Wageningen Universiteit komen interessante cross-overs in beeld tussen hightech en agri & food en op het gebied van water en milieu.

Gezamenlijke activiteiten

De 3TU.Federatie werkt al nauw samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo zijn er vijf gezamenlijke masteropleidingen, een Centre for Engineering Education en een instituut voor Professional Doctorate Education. Deze sluiten aan op de geslaagde groei in de toestroom van studenten naar het universitair technisch onderwijs. Daarnaast zijn er binnen de federatie negen onderzoekscentra actief en wordt het datamanagement ondersteund door het 3TU.Datacentrum dat onderdeel is van Research Data Netherlands. Met de aansluiting van de Wageningen Universiteit wordt verkend op welke wijze het portfolio aan activiteiten kan worden uitgebreid. Hierbij wordt gekeken naar gezamenlijke onderzoeksprogrammering op gebieden als:

  • data-collectie en data-analyse om de duurzaamheid en de veiligheid van de voedselproductieketen te waarborgen;
  • systeemontwerp en -integratie van de voedselproductieketen;
  • robotica om kwetsbare producten te kunnen hanteren;
  • mobiele persoonlijke hulpmiddelen gericht op leefstijl, sport en gezondheid;
  • nabootsing van fotosynthese in nieuwe materialen als energiebron;
  • ethische implicaties van technologische innovaties.

Naar verwachting zullen in 2017 de eerste gezamenlijke activiteiten onder de vlag van de 4TU.Federatie van start gaan op basis van voorstellen vanuit de wetenschappelijke staf.

Technologiedomein

De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit hebben in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid veelal dezelfde interesses en benaderingswijzen. Het gaat daarbij om het opleiden van kwalitatief goede ingenieurs en het verwerven van middelen om grensverleggend onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij en goed is voor de economische positie van Nederland. Door de afstemming en samenwerking die momenteel plaatsvindt te verbreden naar vier universiteiten, kan krachtiger een gezamenlijk geluid naar buiten worden gebracht over wat nodig is om de Nederlandse ambitie op het gebied van wetenschappelijk technologisch onderzoek en innovatie te realiseren. Naast een effectieve bestuurlijke afstemming richting bijvoorbeeld de ministeries van OCW en EZ wordt ook inhoudelijk afstemming gezocht.

Zo hebben de vier universiteiten gezamenlijk de Agenda voor Nederland, inspired by technology gepresenteerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Hierin worden 10 uitdagingen, gericht op het vinden van oplossingen voor de steeds complexer wordende maatschappelijke problemen op het gebied van zorg, duurzame productie, circulaire economie, energie, mobiliteit, waterbeheer, voedsel en maatschappelijke veiligheid, verbonden met economische kansen en kennissterktes in Nederland. Het resultaat is telkens een wetenschappelijk vernieuwingsopgave voor de toekomst.

Bedrijfsleven

De technologiesector maakt de toekomst. Als geen andere sector biedt de Nederlandse maakindustrie innovatieve en technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen - in nauwe samenwerking met de technische universiteiten en instituten. De 4TU.Federatie draagt met kennis, middelen en faciliteiten bij aan de verdere versterking van de technologiesector in Nederland, het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. De ambities van de maatschappij en het bedrijfsleven zijn de inspiratie voor interessante, fundamentele en toegepaste wetenschappelijke onderzoeksvragen. De publicatie Van autonome robots tot zilte aardappels van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek bevat een keur aan onderwerpen die gezamenlijk met de vier universiteiten en het bedrijfsleven kunnen worden opgepakt. Dit vormt een van de bijdragen die aan de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda en de roadmap van Smart Agri&Food gegeven wordt.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb